Ga direct naar de inhoud

Voortgang herstel: Waar staan we nu?

Publicatiedatum 03-12-2021, 15:15 | Laatste update 22-06-2022, 13:20

Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Financiën, heeft op 3 december voor de 9e keer verslag uitgebracht aan de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag. In deze ‘voortgangsrapportage’ staat wat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen en andere betrokken partijen de afgelopen maanden hebben gedaan voor de gedupeerde ouders. Op deze pagina leest u een aantal highlights uit de rapportage.     

De stand van zaken op 3 december

Waar we nu staan

De afgelopen 2 maanden hebben ongeveer 2.300 nieuwe ouders zich bij ons gemeld voor herbeoordeling. De totaalstand op 30 november was 49.491 aangemelde ouders. Dit aantal aanmeldingen is veel hoger dan ooit werd verwacht. 8.330 gedupeerden hebben een persoonlijk zaakbehandelaar. 21.486 ouders hebben €30.000 gekregen na een lichte toets of integrale beoordeling. Op basis van de lichte toets zien wij voor 17.096 ouders (nog) geen aanwijzing om hen €30.000 te betalen. In totaal zijn 5.333 ouders integraal beoordeeld en uitbetaald.

Herijking

Al even is duidelijk dat het herstel dat wij kunnen bieden niet altijd aansluit bij de behoefte van de gedupeerde. Uit onderzoek onder ouders blijkt onder meer dat zij meer persoonlijk contact willen. En ook ruimte voor emotioneel herstel. Maar ook een snel maar vooral zorgvuldig proces. Dat vraagt om een andere aanpak. Lees hier meer over de dingen die we volgend jaar willen verbeteren.

Planning

We hebben sinds de vorige voortgangsrapportage ruim 1.100 integrale beoordelingen afgerond. Dit zijn afgeronde beoordelingen maar ook ouders die aangeven geen behoefte te hebben aan verdere beoordeling. Bekijk de meest actuele planning

Noodvoorziening en spoedbetaling

2.698 ouders hebben een betaling via de noodvoorziening ontvangen. 958 ouders hebben een versnelde eerste betaling gekregen om acute problemen weg te nemen.

Gedupeerde burgers bij andere toeslagen

Het is al langer bekend dat we ook gedupeerden van de uitvoering van de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget gaan compenseren. Toeslagen heeft bij deze toeslagen namelijk bij een aantal mensen dezelfde fouten gemaakt als bij de kinderopvangtoeslag. Het kabinet heeft gekozen voor deze groep 2 regelingen te maken, waarbij gedupeerden van institutionele vooringenomenheid 130% (100% van de onterecht terugbetaalde terugvordering en 30% compensatie) en gedupeerden van O/GS 30% compensatie ontvangen. We werken er hard aan om de regeling op een juiste manier in te richten.  Zodra we meer weten zetten we die informatie op deze site.

Extra inzet voor ouders met een boete of strafrechtelijke veroordeling

Bij een deel van de ouders die zich heeft gemeld als gedupeerde is in het verleden een vergrijpboete opgelegd of is de ouder strafrechtelijk veroordeeld. Beoordelen of deze ouders gedupeerd zijn is veel werk. Om deze dossiers vanaf januari in grotere aantallen op te kunnen pakken wordt een extra team van persoonlijk zaakbehandelaars en beoordelaars die ervaring hebben met strafrecht ingezet. We streven ernaar om al deze dossiers in het eerste kwartaal van 2022 op te pakken en dan zo snel als mogelijk is af te ronden.

Hulp van gemeenten

Ouders kunnen bij de gemeente terecht voor ondersteuning op het gebied van geld, wonen, zorg, gezin en werk. De meeste gemeenten zijn voortvarend aan de slag met de ondersteuning van (mogelijk) gedupeerde ouders. Met een groot deel van de ouders is contact geweest. En in sommige gemeenten zijn speciale teams opgericht voor ondersteuning van (mogelijk) gedupeerde ouders.

De ouders hebben vooral hulp nodig op het gebied van schulden, huisvesting, zorg en het tegengaan van stress. Lees meer over de hulp die de gemeente biedt

Geld maakt niet alles goed

Zo'n 40% van gedupeerde ouders zegt dat de impact van de problemen met de kinderopvangtoeslag op hun dagelijks leven nog steeds groot is. Voor deze ouders is meer nodig dan alleen geld. Ook de Number 5 Foundation sprak met ouders en deskundigen over wat ouders nog meer nodig hebben. Veel ouders geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning door lotgenoten. Bijvoorbeeld om met iemand te praten die hetzelfde heeft meegemaakt. Dit willen we mogelijk maken en ondersteunen.

Commissie Werkelijke Schade

In totaal zijn 423 verzoeken ingediend bij de Commissie Werkelijke Schade. De commissie heeft tot nu toe 69 verzoeken afgehandeld. De CWS heeft de eerste 59 aanvragen voor aanvullende compensatie geanalyseerd. Bij deze aanvragen zijn 110 ouders en 159 kinderen betrokken. In 33 zaken is aanvullende compensatie uitgekeerd, bovenop de compensatie voor de schade die al door UHT was uitgekeerd. In 24 zaken is geen aanvullende compensatie uitgekeerd, omdat de vastgestelde werkelijke schade lager was dan het bedrag dat de gedupeerden in het kader van de integrale beoordeling hebben ontvangen. Volgende week verschijnt een bericht op deze site met meer informatie over de analyse van de CWS.

Overige commissies


De Commissie van Wijzen heeft tot nu 2.684  van de 2.753 aangemelde zaken afgerond. De Bezwaarschriftenadviescommissie heeft 86 van de 1.086 aangemelde zaken afgehandeld en 233 zaken doorgestuurd die niet voor hen bedoeld waren. Bij veel bezwaren is de wettelijke termijn overschreden. Het streven is om voor de zomer van 2022 alle bezwaren binnen de wettelijke termijn te behandelen.

Ouders in het buitenland

2.231 ouders meldden zich aan vanuit het buitenland. Voor ruim 1.600 van hen is de lichte toets afgerond, 737 ouders zijn daarbij als gedupeerde aangemerkt. De integrale behandeling is voor 90 ouders in het buitenland afgerond, 217 ouders hebben een persoonlijk zaakbehandelaar en zitten in het proces voor integrale beoordeling. 894 ouders in het buitenland wachten op hun beoordeling.

Afgelopen weken hebben we ruim 70 ouders die in het buitenland wonen gebeld. We spraken met hen over hun situatie, hun gezinssamenstelling, de problemen die zij ervaren en of er een wens is om terug te keren naar Nederland. Deze inzichten gebruiken we bij de uitwerking van het beleid voor deze gedupeerden. Er komt in ieder geval een speciaal team om ouders in het buitenland te ondersteunen. Zodra we meer weten zetten we die informatie op deze site.

Oudergesprekken met de staatssecretaris

De staatssecretaris heeft wekelijks gesprekken met gedupeerde ouders. Ouders delen in deze gesprekken hun persoonlijk en aangrijpende verhaal. Deze gesprekken geven inzichten waarmee wij ons werk en onze beoordeling verder kunnen verbeteren. Al 786 ouders meldden zich aan voor een gesprek. De staatssecretaris voerde inmiddels met 545 van hen individuele gesprekken. Opgeven voor een gesprek met de staatssecretaris kan nog steeds, bel het Serviceteam om u aan te melden.

Juridische bijstand

Ouders kunnen via de Raad voor Rechtsbijstand gratis juridische hulp krijgen. 264 advocaten hebben zich aangemeld. 3.261 gedupeerde ouders vroegen hulp van een advocaat uit de regeling. 2.956 zijn inmiddels gekoppeld aan een advocaat. Lees meer over gratis juridische bijstandAdvocaten trokken eerder dit jaar aan de bel omdat zij niet genoeg tijd kregen om de ouders in ingewikkelde situaties bij te staan. Daarom wordt de regeling aangepast: advocaten krijgen meer tijd. Daarnaast wordt de subsidieregeling uitgebreid met beroepsprocedures bij de rechtbank en hoger beroep en verzoeken om een voorlopige voorziening. Ook kunnen ouders straks gratis rechtsbijstand krijgen bij de aanvraag en de bezwaarfase in het kader van het oplossen van private schulden. Zodra we meer weten zetten we die informatie op deze site.

Schulden


Alle betrokken Rijksorganisaties zijn bezig met kwijtschelden (Belastingdienst, Toeslagen, CJIB, LBIO, DUO, CAK, SVB, UWV). Het streven is om aan het eind van 2021 het grootste deel van de bekende gedupeerde ouders geholpen te hebben. De meeste gemeenten zijn ook gestart met de uitvoering van kwijtschelding van publieke schulden. Een groot aantal ouders in de Wsnp en Msnp is inmiddels geholpen.

De stichting Sociale Banken Nederland (SBN) en de kredietbanken zullen namens Toeslagen aan de slag gaan met het oplossen van private schulden van gedupeerde ouders. Het loket waar gedupeerde ouders (en hun toeslagpartners) zich kunnen melden voor het oplossen van private schulden opent op 5 januari 2022.

Er zijn 2 nieuwe regelingen in voorbereiding. Er komt een regeling voor ouders die schulden die voor andere ouders kwijtgescholden worden, zelf afbetaald hebben met hun compensatiegeld. Ook komt er een regeling voor zakelijke schulden. We werken er hard aan om deze regelingen op een juiste manier in te richten.  Zodra we meer weten zetten we die informatie op deze site.

Ouderpanel

Het ouderpanel richt zich de komende tijd onder andere op lotgenotenondersteuning tussen gedupeerde ouders en inzet van ervaringsdeskundige ouders. Zowel landelijk als lokaal is hier behoefte aan. Daarnaast heeft het ouderpanel een ongevraagd advies gegeven over de herijking. Verder blijft het ouderpanel betrokken bij verschillende onderwerpen van de hersteloperatie. Het panel doet dit door zich hierover te laten informeren, deel te nemen aan overleg en advies vanuit ouderperspectief uit te brengen. Het ouderpanel heeft recent ook een aantal kritiekpunten op het plan van aanpak 'uithuisplaatsing van kinderen' van het ministerie van Justitie en Veiligheid gegeven. Ook bereidt het ouderpanel een ongevraagd advies over de Commissie Werkelijke Schade voor.

Community kind, jongeren en 18+

De community kind, jongeren, 18+ heeft afgelopen maanden waardevolle adviezen gegeven over een langjarige en brede aanpak voor kinderen van gedupeerde ouders (Leven op de rit).  We blijven kinderen en jongeren betrekken bij de verdere uitwerking van de ondersteuning voor kinderen en het programma ‘Leven op de rit’.

Kindregeling

De uitvoering van de kindregeling bestaat uit 3 onderdelen: Een geldbedrag dat is gekoppeld aan de leeftijd van het kind van een gedupeerde ouder, bij voorkeur over te maken op rekening van het kind. De individuele toetsing van aanvragen van kinderen die zichzelf als gedupeerde melden. Brede ondersteuning, maatwerk naar de behoefte per kind op bijvoorbeeld zorg, financieel advies en opleiding.

De komende periode gaan we ook een concreet plan maken voor de niet-financiële hulp aan kinderen en jongeren, waaronder ook voor hen in schrijnende situaties. Lees meer over de kindregeling

Slachtofferhulp Nederland


Ook Slachtofferhulp Nederland (SHN) blijft zich inzetten voor gedupeerde ouders die door de problemen met de kinderopvangtoeslag hulp nodig hebben. En heeft daarvoor meer mensen aangenomen. Tot nu toe hebben 137 ouders een intensief hulptraject met begeleiding op diverse vlakken afgerond. Slachtofferhulp ondersteunt ook gedupeerde ouders die de stap naar compensatie niet durven of niet zelfstandig kunnen zetten.

Discriminatie

Ouders die het gevoel hebben dat ze zijn gediscrimineerd, kunnen terecht bij het College voor de Rechten van de Mens. Er zijn 164 meldingen van discriminatie gedaan en 52 verzoeken om een oordeel.

Nationale ombudsman

Op 11 oktober 2021 bracht de Nationale Ombudsman de tweede rapportage monitor klachtbehandeling UHT uit. Hierin vroeg hij onder meer om de mogelijkheid voor ouders om digitaal klachten te kunnen indienen. Nu moet dat nog per brief. Waarschijnlijk is het vanaf half december mogelijk klachten digitaal in te dienen. Er komt daarvoor dan een digitaal formulier op deze site.

Eerder verzocht de Nationale Ombudsman ons al in brieven waarin we aanmelders laten weten dat zij (nog) niet in aanmerking komen voor €30.000 de reden van afwijzing op te nemen. Naar verwachting krijgen de ouders vanaf januari 2022 een volledig gepersonaliseerde brief met daarin duidelijk aangeven wat de reden voor afwijzing voor hun verzoek is. Overigens wordt elke ouder voordat wij  de aangepaste brieven versturen nog steeds gebeld door een medewerker van het Serviceteam om persoonlijk de reden van afwijzing toe te lichten.

Verder lezen

Deel deze pagina