Ga direct naar de inhoud

Voortgangsrapportage 8: waar staan we nu?

Publicatiedatum 30-09-2021, 19:32 | Laatste update 22-06-2022, 13:20

Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Financiën, heeft op 30 september voor de 8e keer verslag uitgebracht aan de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van de hersteloperatie. In deze ‘voortgangsrapportage’ staat wat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen de afgelopen maanden heeft gedaan voor de ouders die zijn gedupeerd door de problemen bij de kinderopvangtoeslag.      

Uit deze en de vorige voortgangsrapportages wordt heel duidelijk dat we de huidige aanpak voor het herstel van ouders moeten versnellen en verbeteren. Het aantal ouders dat zich meldt is vele malen groter dan we vorig jaar dachten. Nog steeds melden wekelijks nieuwe ouders en andere burgers zich bij UHT en gemeenten. Er komen ook nieuwe groepen gedupeerden in beeld, zoals kinderen, ex-partners, ouders in het buitenland en gedupeerden van andere toeslagen. En de hulp die alle ouders nodig hebben is heel breed en divers. We onderzoeken hoe we iedereen goed kunnen helpen. De nieuwe werkwijze daarvoor noemen we de ‘herijking’.

Hierbij gaan we samen met de ouders en betrokken partijen op zoek naar mogelijkheden om het herstel en de hulp voor gedupeerden te verbeteren en te versnellen. We halen ideeën en verbeterpunten bij ouders op. Dat doen we onder meer door een ouderonderzoek waarin 500 ouders vragen naar hun behoeften en ervaringen met de hersteloperatie. Maar we praten ook veel met andere betrokken partijen die een rol spelen bij het herstel. Voor het eind van het jaar hopen we de resultaten van de herijking in praktijk te kunnen brengen. We houden u via deze website op de hoogte.

Toelichting van de staatssecretaris

De stand van zaken op 30 september

Waar we nu staan

Per week melden zich nog steeds zo’n 250 tot 300 mensen voor herstel. Op 30 september hebben 47.217 ouders zich aangemeld. 6.266 daarvan hebben een persoonlijk zaakbehandelaar. 18.166 ouders hebben €30.000 gekregen na een lichte toets. Daarnaast zijn 4.196 ouders integraal beoordeeld en uitbetaald. Op basis van de lichte toets zien wij voor 13.736 ouders nu (nog) geen aanwijzing om hen €30.000 te betalen.

Noodvoorziening en spoedbetaling

2.351 ouders hebben een betaling via de noodvoorziening ontvangen. 849 ouders hebben een versnelde eerste betaling gekregen om acute problemen weg te nemen.

 

Planning

We verwachten vóór het einde van het jaar zo’n 5.500 ouders te laten weten of zij gedupeerd zijn, na een lichte toets. Als dat zo is krijgen zij € 30.000, pauzering en kwijtschelding van de meeste schulden en brede hulp van hun gemeente. Voor de integrale beoordeling blijft ons doel voor het eind van 2021 tenminste 8.300 ouders integraal te hebben beoordeeld. Bekijk de meest actuele planning

Ex-partners

Ook de ex-partners van gedupeerde ouders zijn gedupeerden. Dat zij lange tijd niet zo gezien werden is pijnlijk voor hen. Ook is het 'moeten verdelen' van het geld vaak moeilijk en soms bijna onmogelijk. Daarom krijgen zij eenmalig een bepaald bedrag. Ook krijgen zij hulp bij schulden, toegang tot juridische dienstverlening en gemeentelijke ondersteuning. We werken er hard aan om de regeling op een juiste manier in te richten. Door de vele verschillende situaties waarin ouders en ex-partners zich bevinden is dit erg ingewikkeld. Zodra we meer weten zetten we die informatie op deze site.

Gedupeerde burgers bij andere toeslagen

Het is al langer bekend dat we ook gedupeerden van de uitvoering van de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget gaan compenseren. Toeslagen heeft bij deze toeslagen namelijk bij een aantal mensen dezelfde fouten gemaakt als bij de kinderopvangtoeslag. We werken nog aan een regeling hiervoor. Zodra we meer weten zetten we die informatie op deze site.

Proeven met Betekenisvol herstel en Versneld herstel

De afgelopen zomer hebben we een aantal proeven (zogeheten pilots) gedaan om te kijken hoe we onze werkwijze kunnen verbeteren en versnellen. Uit de proef Betekenisvol Herstel blijkt dat ouders een ‘echte’ ontmoeting met een persoonlijk zaakbehandelaar en persoonlijke excuses enorm waarderen. We kijken samen met de gemeenten hoe we dit in de toekomst vorm kunnen geven.

Uit de proef Versneld Herstel blijkt dat een integrale beoordeling in één dag niet haalbaar is. Het beoordelen van een zaak is te ingewikkeld en er zijn te veel partijen bij betrokken om dat binnen één dag te doen. We gaan de komende tijd nog meer proeven doen om te kijken hoe we de behandeling van ouders toch kunnen versnellen. Lees meer over het versnellen en verbeteren van de beoordeling

Hulp van gemeenten

Ouders kunnen bij de gemeente terecht voor ondersteuning op het gebied van geld, wonen, zorg, gezin en werk. De gemeenten geven aan dat zij bijna iedere van door UHT aangemelde gedupeerde ouder in het vizier hebben en met 75% van deze ouders contact hebben. De ouders hebben vooral hulp nodig op het gebied van schulden, huisvesting, zorg en het tegengaan van stress. Lees meer over de hulp die de gemeente biedt

Geld maakt niet alles goed

Uit gesprekken met ouders weten we dat geld belangrijk is, maar voor veel ouders niet voldoende om hun leven weer op de rit te krijgen. En de problemen met toeslagen af te sluiten. Een grote groep ouders heeft hulp nodig om hun veerkracht te vergroten en vertrouwen te herstellen. Gedupeerde ouders hebben nog veel last van de problemen bij de kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld bij hun gezondheid.

Als belangrijke stap in de erkenning krijgen gedupeerde ouders een excuusbrief namens het kabinet, ondertekend door minister-president Rutte en staatssecretaris Van Huffelen. Daarbij zit een verklaring dat zij geen fraudeur zijn in het kader van de kinderopvangtoeslag. De komende maanden krijgen alle gedupeerde ouders deze brief en verklaring. Met de brief wil het kabinet het aangedane leed erkennen en namens het hele kabinet excuses aanbieden. En hopelijk hiermee ook een bijdrage leveren aan het herstel.

In onze toekomstige werkzaamheden van UHT zal emotioneel herstel een centrale plek innemen. Hoe we dat gaan inrichten zijn we nog aan het uitwerken. Zodra we meer weten zetten we die informatie op deze site.

Commissie Werkelijke Schade

In totaal zijn nu 331 verzoeken ingediend bij de Commissie Werkelijke Schade. In 223 gevallen is het verzoek ‘ontvankelijk’. Dit betekent dat de commissie het verzoek gaat behandelen. Ongeveer een kwart van de verzoeken is dat (nog) niet. Vaak omdat mensen een verzoek indienen zonder dat zij een integrale beoordeling hebben gehad. De commissie heeft tot nu toe 47 verzoeken afgehandeld. De gemiddelde doorlooptijd per verzoek is momenteel zo’n 170 dagen. De commissie wil graag sneller werken, bijvoorbeeld door meer mensen aan te nemen en de werkprocessen te versnellen. In totaal werken er nu 15 juristen.

Overige commissies

De Commissie van Wijzen heeft tot nu 1.775 van de 1.802 aangemelde zaken afgerond. De Bezwaarschriftenadviescommissie heeft 67 van de 801 aangemelde zaken afgehandeld en 221 zaken doorgestuurd die niet voor hen bedoeld waren.

 

Ouders in het buitenland

Er hebben zich 2.068 ouders gemeld die (nu) in het buitenland wonen. Van deze groep zijn 599 ouders ondertussen erkend als gedupeerden. De meeste aanmeldingen komen uit België, Curaçao, Duitsland, Groot-Brittannië, Turkije, Suriname, Frankrijk en Polen. Afgelopen zomer hebben we veel nagedacht over wat we kunnen doen om ouders in het buitenland te helpen. Bijvoorbeeld als zij willen terugkeren naar Nederland. Of als zij schulden hebben. Zodra we meer weten zetten we die informatie op deze site.

Oudergesprekken met de staatssecretaris

De staatssecretaris heeft veel gesprekken met gedupeerde ouders. Deze gesprekken geven inzichten waarmee wij ons werk en onze beoordeling verder kunnen verbeteren. Op dit moment hebben 692 ouders zich aangemeld voor een gesprek. De staatssecretaris voerde inmiddels 493 individuele gesprekken. Opgeven voor een gesprek met de staatssecretaris kan nog steeds, bel het Serviceteam om u aan te melden.

Juridische bijstand

Ouders kunnen via de Raad voor Rechtsbijstand gratis juridische hulp krijgen. 255 advocaten hebben zich aangemeld. 2.651 gedupeerde ouders vroegen hulp van een advocaat uit de regeling. 2.324 zijn inmiddels gekoppeld aan een advocaat. Lees meer over gratis juridische bijstand

Schulden

Deze zomer zijn de publieke schuldeisers (overheid) stapsgewijs begonnen met het kwijtschelden van schulden van gedupeerde ouders en hun toeslagpartners. Voor Wsnp en Msnp zijn loketten ingericht.

De regeling waarin we de private schulden willen oplossen moet eerst goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede Kamer. Ondertussen zitten we niet stil en werken we hard aan de opening van het loket. We werken hierbij samen met de Sociale Banken Nederland (SBN). Ze weten goed hoe zij met schuldenproblemen om moeten gaan. Als alles klaar staat en we zeker weten dat het loket goed werkt, gaat het loket voor iedereen open. Zodra we meer weten zetten we die informatie op deze site. Lees meer over schulden

Ouderpanel

Het ouderpanel verwacht dat de komende periode het beroep op de leden aan blijft houden. En verdere inzet van ervaringsdeskundigen en lotgenoten(contact) plaatsvindt. Met oog daarop wordt het Ouderpanel binnenkort uitgebreid van 12 naar 18 leden.

Community kind, jongeren en 18+

Steeds meer kinderen van gedupeerde ouders worden zich bewust van hun situatie. Doordat ze elkaar opzoeken om verhalen en ervaringen te delen, ontstaat een groeiende community van kinderen en jongeren. Het delen van hun ervaringen helpt bij hun kwetsbare proces van heling. Een aantal van hen heeft bijgedragen aan het advies over een langjarige en brede aanpak die voor hen nodig is. We blijven kinderen en jongeren betrekken bij de verdere uitwerking van de ondersteuning voor kinderen en het programma ‘Leven op de rit’.

Kindregeling

Kinderen zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag soms in erg vervelende omstandigheden opgegroeid. Dit leidde in sommige gevallen zelfs tot uithuisplaatsing van kinderen. Met het programma ‘Leven op de rit’ erkennen we het leed van kinderen van gedupeerde ouders. En hopen we bij te dragen aan een betere toekomst voor deze kinderen. Om een kans te hebben hun leven weer op de rit te krijgen is veel verschillende steun nodig. De basis van het programma bestaat uit 5 actielijnen. Wij werken deze actielijnen nog verder uit. De adviezen van de kinderen en jongeren zijn daarbij enorm belangrijk. Lees meer over de kindregeling

Slachtofferhulp Nederland

Ook Slachtofferhulp Nederland (SHN) blijft zich inzetten voor gedupeerde ouders die door de problemen met de kinderopvangtoeslag hulp nodig hebben. Tot nu toe hebben 117 ouders een intensief hulptraject met begeleiding op diverse vlakken afgerond. 217 ouders hebben van SHN informatie ontvangen en advies gekregen welke hulp hen zou kunnen helpen.

Discriminatie

Ouders die vinden dat ze zijn gediscrimineerd, kunnen terecht bij het College voor de Rechten van de Mens. Er zijn 149 meldingen van discriminatie gedaan en 49 verzoeken om een oordeel.

Verder lezen

Deel deze pagina