Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Toeslagen Herstel

Websites van organisaties

Organisaties die helpen, meedenken of kritisch meekijken in het herstelproces.

Illustratie van thuiswerkende moeder met kind aan tafel

Slachtofferhulp Nederland

Voor veel ouders zijn de gevolgen van wat er mis ging bij de kinderopvangtoeslag heel ingrijpend. Zij hebben naast financiële, soms ook sociale en psychische problemen. Slachtofferhulp Nederland helpt getroffen ouders met praktische tips en emotionele ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het omgaan met stress, emoties en problemen met relaties.

BOinK

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Veel (werkende) ouders brengen hun kind naar een kinderdagverblijf/crèche, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouder. BOinK vindt het belangrijk dat de belangen van deze ouders worden vertegenwoordigd en dat ouders en oudercommissies goed geïnformeerd zijn.

Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman is een onafhankelijke mediator als het misgaat tussen burger en overheid. De Ombudsman is gestart met het monitoren van de klachtbehandeling in de de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) heeft op verzoek van de Tweede Kamer de Nationale Ombudsman gevraagd deze monitor uit te voeren.

Ministerie SZW: Kom uit je schuld

De toeslagenaffaire kan leiden tot geldzorgen en schulden. Wees er op tijd bij en zoek hulp als dat nodig is. Lees hier hoe anderen met de situatie omgaan. En check de opties.

Geldfit, over geldzaken

Geldfit helpt om geldzaken fit te houden. Of om ze fit te krijgen.

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)

Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut. Het doet onderzoek naar en geeft voorlichting over de huishoudportemonnee.

Stichting Voor Werkende Ouders

Stichting Voor Werkende Ouders vertegenwoordigt ouders en oudercommissies. Ze vinden het belangrijk dat de stem van ouders en oudercommissies gehoord wordt en lobbyen om het voor gezinnen makkelijker te maken. Verder ondersteunen ze ouders met praktische tips en tricks. Ook kunt u meedenken in hun denktank.

Vereniging GastOuderBranche (VGOB)

De VGOB wil de kwaliteit van de gastouderopvang bevorderen en als waardevolle vorm van kinderopvang zichtbaar maken in de samenleving, alsmede actief opkomen voor haar belangen.

  • Naar de website van de VGOB.

Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK)

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties kiezen uitdrukkelijk voor een bedrijfsvoering waarbij de winst opnieuw wordt geïnvesteerd in de organisatie. Met de winst kunnen we duurzame kwaliteit borgen en innovatie mogelijk maken.

Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk in Nederland. De vereniging werkt samen met de sociaalwerkorganisaties aan sterk sociaal werk. We bouwen aan een sterke sociale infrastructuur in buurten. Door er te zijn met en voor bewoners als laagdrempelig aanspreekpunt. Door sociale contacten en netwerkjes te bevorderen en bewonersinitiatieven te faciliteren.

Brancheorganisatie Kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang is de organisatie die de belangen van ondernemers in de kinderopvang behartigt en vertegenwoordigt. Onder kinderopvang verstaan wij: dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang ondersteunt kinderopvangorganisaties bij vraagstukken omtrent bedrijfsvoering, huisvesting en organisatie.

Vereniging Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. Ze hebben als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen.

  • Naar de website van VNG

NVVK

De NVVK is sinds 1932 de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening.

  • Naar de website van NVVK

BPBI

BPBI is de maatschappelijk georiënteerde branchevereniging voor professionele bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders.

  • Naar de website van BPBI

VeWeVe

VeWeVe speelt in op actuele kwesties op het terrein van bewindvoering, curatele en mentorschap. We zijn gesprekspartner voor rijk en gemeenten. Praten met banken over hun dienstverlening. Hebben periodiek contact met de rechterlijke macht over eisen en toetsing.

Bureau Wsnp

Bureau Wsnp is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand. Het bureau voert, in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid, enkele onderdelen uit van de Wet schuldsanering natuurlijke personen